โครงการฟื้นฟูประสิทธิภาพการมองเห็น ส่งเสริมสุขภาพฯลฯ พ.ศ. 2567

Posted by:

วันที่ 12 มิถุนายน 2567
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือ มอบหมาย นายสุรพล ทองทิพย์ รองนายกเทศมนตรีฯ ร่วมกับผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาล และ จนท.กองสาธารณสุขฯ พร้อมด้วยอาสาสมัครสาธารณสุข นำรถยนต์นส่งผู้ป่วยและญาติ จำนวนรวม 27 คน เพื่อเข้ารับการรักษาผ่าตัดดวงตา ตาม “โครงการฟื้นฟูประสิทธิภาพการมองเห็น ส่งเสริมสุขภาพ และแก้ไขความผิดปกติด้านสายตาแก่ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง คนพิการทุพพลภาพ และผู้มีปัญหาทางการมองเห็นในชุมชน” เทศบาลตำบลบ้านผือ ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ศูนย์ผ่าตัดต้อกระจกศูนย์สุขภาพเขต 8 โรงพยาบาลยาวังเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
ทั้งนี้โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการรักษา

0

โครงการ”สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ฯลฯ” ประจำปี 2567

Posted by:

วันที่ 6-11 มิถุนายน 2567
   เทศบาลตำบลบ้านผือ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบัา ตามโครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ กรมพระศรีสว่างควัฒน วรขัติยราชนารี”
   ทั้งนี้โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และ อสม.ในพื้นที่ร่วมให้บริการด้วย
0

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการฝึกอบรมกรณีหน่วยงานอื่นเป็นผู้จัดฝึกอบรม

Posted by:

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีหนังสือที่ มท 0808.2/4930 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 แจ้งเรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายในการเข้ารับการฝึกอบรมกรณีหน่วยงานเป็ผู้จัดฝึกอบรม

รายละเอียดหนังสือ ที่ มท 0808.2/4930

0

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนพระพุทธบาทบัวบก ชุมชนบ้านถ่อน หมู่ ๒

Posted by:

รายละเอียดเพิ่มเติม…

0
Page 1 of 109 12345...»