ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566

Posted by:

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกาบน 2566 ซึ่งตรงกับวันเพ็ญ เดือนสิบสอง เทศบาลตำบลบ้านผือ ได้จัดโครงการงานวันลอยกระทง ประจำปี 2566  ณ บริเวณลานอเนกประสงค์หนองน้ำหน้าคู โดยมีนายจรูญ บุหิรัญ นายอำเภอบ้านผือ เป็นประธานพิธีเปิด  และนายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือ เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยสมาชิกสภา คณะผู้บริหาร พนักงาน และประชาชน เข้าร่วมโครงการ

https://drive.google.com/drive/folders/1UIOLfOBITLizLmUPKjbNP_WG3CR5FBx5?usp=sharing

 

                                      

0

การขยายเวลาภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

Posted by:

การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำ พ.ศ.2567

0

ซักซ้อมวิธีปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566

Posted by:

ซักซ้อมวิธีปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1/ระเบียบ]     [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2/วิธีปฏิบัติ]

0

กระทรวงมหาดไทยประกาศกำหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอำนาจปรับเป็นพินัยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. 2565

Posted by:

รายละเอียดประกาศ………

0

ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566

Posted by:

วันพฤหัสบดี ที่ 9 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น.
     นายอำนวย อุดมเจริญไมตรี นายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่
    โดยมีประธานชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สถานศึกษาในเขตเทศบาลฯ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
#สืบสานประเพณีลอยกระทง งดปล่อยโคมไฟ โคมลอย
0

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน

Posted by:

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีหนังสือ ที่ มท 0808.4/ว4570 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 แจ้งกำหนดแบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566

รายละเอียดหนังสือ ที่ มท0808.4/ว4570…..

0

เผยแพร่บทความ ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

Posted by:

เผยแพร่บทความ ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 รวม 5 บทความ

รายละเอียด

0

สำรวจเคสผู้ประสบปัญหาทางสังคม

Posted by:

วันศุกร์ ที่ 3 พฤศจิกายน 2566
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลบ้านผือ โดย จ่าเอกไพรัตน์ เหมพลชม รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ออกสำรวจเคสผู้ประสบปัญหาทางสังคม ชุมชนหัวคู 1 , ชุมชนหัวคู 2 จำนวน 11 ราย เพื่อประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบ ในการช่วยเหลือด้านผู้ประสบปัญหาทางสังคมต่อไป
โดยได้รับความร่วมมือจาก
นายสุรพล ทองทิพย์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือ
นางขันทอง บุญศรี สมาชิกสภาเทศบาลฯ
นายอำนวย ขุนทอง สมาชิกสภาเทศบาลฯ
นายประจวบ ผลทิพย์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ
นายสุริยันต์ ชาวดร สมาชิกสภาเทศบาลฯ
นายพงษ์ศักดิ์ จันทร์แสง สมาชิกสภาเทศบาลฯ
และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และ อสม.ในพื้นที่ ร่วมออกสำรวจในครั้งนี้ด้วย

0
Page 1 of 108 12345...»